Aktualności

Kampania #Stop ASF
Wnioski o pomoc na refundację wydatków na bioasekurację - ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Przysusze w sprawie WŚCIEKLIZNY
W związku z pojawiającymi się przypadkami wścieklizny u zwierząt dzikich, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przysusze apeluje do osób przebywających na terenie powiatu Przysucha  o zachowanie ostrożności.  Unikajmy kontaktu z dzikimi zwierzętami, np. lisami, nietoperzami, wiewiórkami czy jeżami, szczepmy zwierzęta domowe. Każdy przypadek padnięcia zwierzęcia bezdomnego oraz wolnożyjącego, a także przypadki wystąpienia objawów wskazujących na wściekliznę u wszystkich zwierząt wrażliwych na wściekliznę powinien być przekazywany do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Przysusze.
Aktualne informacje o Afrykańskim Pomorze Świń (ASF), Patesiej Grypie (AI) oraz wściekliźnie
Nie dla ASF - 5 podstawowych zasad
Instrukcja Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie sposobu prowadzenia przez urzędowego lekarza weterynarii dziennika badania przedubojowego zwierząt, dziennika badania poubojowego mięsa oraz dziennika badania poubojowego nieoskórowanych tusz zwierząt łownych oraz analizy danych w nich zawartych
Wytyczne dotyczące praktycznego wdrażania zasad spełniania wymagań bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie zgodnie z wymaganiami załącznika  II RWK 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń
1. Zasady bioasekuracji ustanawia załącznik II do RWK 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego specjalne środki kontroli w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń.
2. Zasady bioasekuracji dotyczą gospodarstw utrzymujących świnie:
- w obszarze objętym ograniczeniami I,
- w obszarze objętym ograniczeniami II,
- w obszarze objętym ograniczeniami III, z których - świnie będą wywożone poza obszary objęte ograniczeniami;
- materiał biologiczny będzie wywożony poza obszary objęte ograniczeniami;
- UPPZ będą wywożone poza obszary objęte ograniczeniami;
- świeże mięso, surowe wyroby mięsne oraz produkty mięsne otrzymane ze świń utrzymywanych i ubitych w obszarze objętym ograniczeniami II i III będą wywożone poza te obszary.
3. Gospodarstwa, które wprowadzają na rynek zarówno zwierzęta, jak i ww. produkty zwierzęce opisane w pkt 2. muszą wdrożyć następujące zasady utrzymania świń:
a) nie może być bezpośredniego ani pośredniego kontaktu między utrzymywanymi świniami, a co najmniej:
(i) innymi świniami utrzymywanymi w innych gospodarstwach (np. zakaz naturalnego krycia loch i loszek przez knura pochodzącego z innego gospodarstwa; nie utrzymywanie własnych świń przez pracowników zatrudnionych spoza fermy obsługujących świnie, materiały paszowe używane w gospodarstwie lub materiał ściółkowy; zakaz pożyczania i przywożenia do okresowego użycia sprzętu i narzędzi służących do obsługi świń z i do innych gospodarstw. Wyjątek stanowiłby specjalistyczny sprzęt i urządzenia niezbędny do użycia w budynkach gdzie przebywają świnie po uprzednio wykonanych zabiegach czyszczenia i dezynfekcji);
(ii) dzikami zarówno żywymi, tuszami dzików odstrzelonych lub zwłokami dzików padłych;
b) każdorazowa zmiana obuwia i odzieży roboczej przy wejściu i wyjściu do/z budynku inwentarskiego, w którym przebywają świnie. Należy ustanowić wydzieloną strefę (np. oddzieloną ścianką działową lub ławką), poza którą nie można przemieszczać się bez zmiany odzieży i obuwia;
c) mycie i dezynfekcja rąk oraz dezynfekcja obuwia przy wejściu do pomieszczeń inwentarskich (środki używane do odkażania spełniają wymagania i zarejestrowanych zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych);
d) brak jakiegokolwiek kontaktu z utrzymywanymi świniami przez okres co najmniej 48 godzin przez osoby uczestniczące w polowaniu lub odstrzale sanitarnym, na którym pozyskano dziki lub jakiegokolwiek innego kontaktu z dzikami, tuszami lub zwłokami dzików;
e) obowiązuje zakaz wstępu nieupoważnionych osób lub wjazdu nieupoważnionych środków transportu do gospodarstwa, w tym do pomieszczeń, w których trzymane są świnie. Oznacza to konieczność rejestracji wraz z zapisaniem celu wizyty wszystkich osób wchodzących do budynków inwentarskich o istotnym znaczeniu jak chlewnia, magazyn materiałów ściółkowych i pasz;
f) obowiązkowe jest rejestrowanie wszystkich osób i środków transportu, wkraczających do gospodarstwa, w którym trzymane są świnie (przykłady rejestrów znajdują się na stronie (https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/materialy-pomocnicze-dla-hodowcow-swin);
g) pomieszczenia i budynki gospodarstwa, w którym trzymane są świnie, muszą:
(i) być zbudowane w taki sposób, aby żadne inne zwierzęta z zewnątrz nie mogły wejść do budynków lub pomieszczeń, ani miec kontaktu ze świaniami  utrzymywanymi w budynku/pomieszczeniu, ich paszą i ściółką (system zabezpieczeń przeciw owadom może być zorganizowany poprzez używanie lamp owadobójczych, lepów, repelentów, środków owadobójczych używanych na zewnątrz i wewnątrz budynków, larwicydów oraz odpowiednim zabezpieczeniu zbiorników przechowywania gnojowicy (obornika), osuszaniu terenu wokół budynków (nie dopuszczenie do utrzymywania się stojącej wody, bezodpływowych oczek wodnych itp.);
(ii) umożliwiać wykonanie mycia i dezynfekcji rąk;
(iii) umożliwiać dokonanie mycia i dezynfekcji tych pomieszczeń;
(iv) posiadać warunki w postaci wydzielonego miejsca do zmiany obuwia i odzieży przed wejściem do pomieszczeń, w których trzymane są świnie (np. szatni przepustowej lub miejsca oddzielonego ławką, ścianką działową itp.);
h) posiadać ogrodzenie chroniące pomieszczenia, w których trzymane są świnie oraz budynki, w których przechowywana jest pasza i ściółka. Ściana budynków z odpowiednio zabezpieczonymi otworami okiennymi może stanowić barierę spełniającą wyznaczony cel. W przypadku braku spełnienia tego wymogu można do końca października 2021r. nakazać po kontroli i w formie decyzji administracyjnej wykonanie obowiązku bez uszczerbku dla możliwości wprowadzania świń na rynek jeżeli:
- nie ma bezpośredniego zagrożenia ewentualnego rozprzestrzeniania się wirusa ASF z gospodarstwa z powodu braku ogrodzenia (inne wymagania są w pełni spełnione),
- świnie z tego gospodarstwa nie mogą być przemieszczane do innych państw członkowskich lub krajów trzecich,
- istnieje inny sposób zabezpieczenia budynków inwentarskich oraz magazynów pasz i ściółki przed dzikimi zwierzętami,
i) w pierwszej fazie tj. do 31 października 2021r. tzw. „Plan bezpieczeństwa biologicznego” „zatwierdzony” przez właściwego PLW, uwzględniający profil gospodarstwa i ustawodawstwo krajowe musi być sporządzony dla tych gospodarstw, w których pracuje minimum jedna osoba z zewnątrz. „Zatwierdzenie”, czyli potwierdzenie sporządzenia dokumentacji zawierającego wszystkie wymagane poniżej elementy będzie częścią składową kontroli spełnienia zasad bioasekuracji.
Do końca br. kontrole posiadania tzw. „Planu bezpieczeństwa biologicznego” powinny być przeprowadzone również w podmiotach nie zatrudniających dodatkowych pracowników spoza gospodarstw z wyznaczeniem terminu jego utworzenia nie dłuższego niż 2 miesiące. W takich gospodarstwach elementy „Planu” do utworzenia powinny obejmować pkt 4 (i), (ii), (iii) (v), (vi), (vii).
4. Plan bezpieczeństwa biologicznego obejmuje co najmniej:
(i) ustanowienie w gospodarstwie stref „czystych” i „brudnych” dla pracowników, w zależności od typu gospodarstwa, takich jak szatnie, prysznic, stołówka. Część czysta może obejmować wyłącznie budynki inwentarskie oraz miejsca przechowywania gotowej do użycia paszy i ściółkę;
(ii) ustanowienie zasad dotyczących wprowadzania nowych świń do gospodarstwa. Czy zakupione świnie wprowadzane są do budynków/pomieszczeń, gdzie już przebywają zwierzęta, czy stosowany jest system całe puste- całe pełne. Jeśli w budynku przebywają już inne świnie w jaki sposób odizolujemy nowe świnie na okres 30 dni od dnia ich wprowadzenia;
(iii) opracowane procedury czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń, środków transportu, sprzętu przetrzymywanego na fermie i higieny pracowników (osób obsługujących świnie);
(iv) opracowane zasady zapewnienia żywności dla pracowników na terenie gospodarstwa oraz zakazu trzymania świń przez osoby pracujące bezpośrednio przy świniach;
(v) program szkoleń dla pracowników, w tym każdego nowoprzyjętego do pracy przed podjęciem czynności, obejmujący co najmniej: zasady higieny, wejścia i wyjścia do/z budynków, gdzie utrzymywane są świnie, w tym zmianę odzieży i obuwia, zasady prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk, obuwia, urządzeń, sprzętu i pomieszczeń, podstawowej oceny stanu zdrowia świń. O zasadach bioasekuracji przy obsłudze zwierząt w gospodarstwie powinni też być poinformowania domownicy. W gospodarstwach nie zatrudniających osób z zewnątrz do obsługi świń, paszy i materiałów ściółkowych spełnienie tego wymogu następuje przez posiadanie ulotek informacyjnych, uczestnictwie w spotkaniach szkoleniowych w sprawie zasad kontroli i zapobiegania ASF organizowanych dla hodowców świń;
(vi) ustanowienie i przegląd minimum raz na rok lub kiedy zaistnieje potrzeba, zasad obejmujących przemieszczanie się ludzi, zwierząt, urządzeń i sprzętu wewnątrz gospodarstwa w celu zapewnienia właściwego oddzielenia różnych jednostek epizootycznych (np. budynków, obszarów produkcyjnych fermy jak porodówki, odchowalnie, tuczarnie), zasady dotyczące ustanowienia konkretnych wejść i wyjść do budynków oraz uniknięcia bezpośredniego lub pośredniego kontaktu świń z UPPZ w tym odpady kuchenne powstającymi w gospodarstwie, a także zwierzętami z innych jednostek epizootycznych. Opracowane procedury przekazania padłych świń do unieszkodliwienia w zakładach sektora utylizacyjnego (odbiór przez uprawniony podmiot z podaniem nazwy i kontaktowego numeru telefonu lub adresu mailowego , wypełnienie oświadczeń w dokumentach handlowych o zgłoszeniu upadków PLW;
(vii) procedury i instrukcje dotyczące stosowania zasad wymagań bioasekuracji podczas konieczności dokonywania napraw, remontów, czy konserwacji urządzeń lub innej infrastruktury budynku gdzie przebywają świnie, przechowuje się pasze i ściółkę, w tym zasady wejścia do tych budynków i wyjścia;
(viii) zasady przeprowadzania audytów i lub samooceny opracowanych i stosowanych zasad bioasekuracji w tym „Planu bezpieczeństwa biologicznego”. Minimum raz na rok taki przegląd dokumentacji powinien być robiony lub po każdej zmianie jak zwiększenie produkcji (nowe budynki), zmiany sposobu zakupu zwierząt, zmiana typu gospodarstwa np. z obiegu zamkniętego na tucz. W przypadku gospodarstw do 50 sztuk średniorocznie audyt przeprowadzany będzie w ramach kontroli PLW.
5. Kontrole PLW lub urzędowych lekarzy weterynarii w gospodarstwach prowadzone są z częstotliwością:
- w obszarach objętym ograniczeniami I i II dwa razy do roku w odstępach min. 4 miesięcy. Kontrola sprawdzająca w przypadku wykrytych uchybień może być zaliczona do wymogu częstotliwości wizyt jeśli odbywała się z uwzględnieniem nakazanego interwału czasowego,
- w obszarze objętym ograniczeniami III 4 razy do roku w ostępach 3 miesięcznych. Liczba kontroli może być zmniejszona do 2 rocznie, jeśli ostatnia kontrola warunków utrzymania świń potwierdziła spełnienie wymagań bioasekuracji oraz prowadzony jest monitoring i nadzór choroby określony przepisami art. 16 ust. 1 lit. c RWK.
ARiMR w terminie do 29 marca 2021 r. przyjmuje wnioski od rolników, którzy chcą zabezpieczyć swoje gospodarstwa przed afrykańskim pomorem świń (ASF)
Zgodnie z informacjami, ARiMR w terminie do 29 marca 2021 r. przyjmuje wnioski od rolników, którzy chcą zabezpieczyć swoje gospodarstwa przed afrykańskim pomorem świń (ASF). Pomoc jest finansowana z budżetu PROW na lata 2014-2020. W ramach „Inwestycji zapobiegających zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” na pomoc mogą liczyć rolnicy, którzy zajmują się chowem lub hodowlą świń w liczbie nie mniejszej niż 50 sztuk lub zrealizowali zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach wariantu 7.4. „Zachowanie lokalnych ras świń” i chcą wykonać inwestycje chroniące ich gospodarstwa przed rozprzestrzenianiem się wirusa ASF. Na tego typu przedsięwzięcia mogą otrzymać maksymalnie 100 tys. zł w całym okresie realizacji PROW 2014-2020, a wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 80% kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację takiej inwestycji. Pomoc można otrzymać na:
- utworzenie lub zmodernizowanie niecki dezynfekcyjnej,
- wyposażenie gospodarstwa rolnego w urządzenie do dezynfekcji,
- wykonanie inwestycji dzięki której trzoda chlewna będzie utrzymywana w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach z osobnym wejściem, nie łączących się z pomieszczeniami w których znajdują się inne zwierzęta.
Wsparcie może być również przyznane na wykonanie ogrodzenia chlewni. Wówczas pomoc przyznaje się w formie standardowych stawek jednostkowych w wysokości 80 proc. kwoty stanowiącej sumę:
a) iloczynów standardowych stawek jednostkowych i, odpowiednio, długości planowanego ogrodzenia, liczby bram i liczby furtek oraz
b) kosztów ogólnych, nieprzekraczających 10 proc. kosztów poniesionych na realizację tej operacji. Wnioski o przyznanie pomocy można składać poprzez platformę ePUAP lub przesłać rejestrowaną przesyłką pocztową nadaną w placówce Poczty Polskiej.
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/poddzialanie-51-wsparcieinwestycji- w-srodki-zapobiegawcze-ktorych-celem-jest-ograniczenie-skutkow-prawdopodobnychklesk- zywiolowych-niekorzystnych-zjawisk-klimatycznych-i-katastrof.html
oraz uzyskać pod numerem bezpłatnej infolinii: 800 38 00 84.
Aktualna sytuacja oraz ocena ryzyka dla drobiu i zdrowia człowieka związana z występowaniem w Europie wirusów wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5Nx
Program pomocowy dla rolników, którzy zaprzestali produkcji świń
W przypadku, gdy powiatowy lekarz weterynarii wyda decyzję zakazującą utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzenia do gospodarstwa, w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, w oparciu o zapisy art. 44 ust. 1 pkt. 9, art. 45 ust. 1 pkt. 3a, art. 46 ust. 3 pkt. 3a, art. 47 ust. 1 lub art. 48b ust. 1 pkt 2 lub ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. 2017 r. poz. 1855 z późn. zm.), rolnik którego decyzja dotyczy może skorzystać z programu pomocowego realizowanego przez ARiMR dla producentów trzody chlewnej, którzy zaprzestali produkcji świń.
Powyższy program pomocowy realizowany jest w 2020 i 2021 roku na podstawie § 13p Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. poz. 187 z późn. zm.). Wysokość pomocy jaką może otrzymać rolnik jest iloczynem średniej rocznej liczby świń (jednak nie więcej niż 50 szt.), stawki pomocy w wysokości 0,36 zł i liczby dni obowiązywania zakazu produkcji świń w danym roku kalendarzowym.
Pomoc jest realizowana przez Biura Powiatowe ARiMR na terenie całego kraju w systemie naboru ciągłego.
Informowanie o załadunku i rozładunku zwierząt PLW
Zarządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Przysusze z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie ograniczenia pracy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Przysusze w związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii
Zarządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Przysusze z dnia 18 maja 2020 roku w sprawie ograniczenia pracy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Przysusze w związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii
Zarządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Przysusze z dnia 17 marca 2020 roku w sprawie działań mających na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie szerzeniu się wirusa SARS-CoV-2
Aktuaizacja procedur dla sektora mleczarskiego w związku z sytuacją epidemiczną COVID-19
Ważne informacje dla interesantów!!!
W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną dotyczącą rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 w Polsce, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przysusze zaleca, aby w kontaktach z inspektotarem jak najczęściej korzystać ze środków komunikacji elektronicznej.

Telefon: 48 675 28 01
Fax: 48 675 28 01
e-mail: przysucha@piwet.net
Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią
Terminy egzaminów ze znajomości zagadnień dotyczących wytwarzania pasz leczniczych
Zarządzenie Nr 2
Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii
z dnia 3 stycznia 2020 roku

w sprawie harmonogramu egzaminów ze znajomości zagadnień dotyczacych wytwarzania pasz leczniczych z produktu pośredniego

Na podstawie par. 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie egzaminu ze znajomości zagadnień dotyczących wytwarzania pasz leczniczych z produktu pośredniego (Dz.U. Nr 27, poz. 182) zarządza się, co następuje:

Par. 1
Postanawiam przeprowadzić egzaminy ze znajomości zagadnień dotyczących wytwarzania pasz leczniczych z produktu pośredniego, w roku 2020, w dniach: 16 marca, 8 czerwca, 21 września, 1 grudnia.

Par. 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
Informacja w sprawie zasad przemieszczania świń w związku z występowaniem na terytorium Polski afrykańskiego pomoru świń (ASF) (Strefa czerwona - obszar objęty ograniczeniami)
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przysusze informuje, że została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Decyzja wykonawcza Komisji w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich, zgodnie, z którą zmieniono zasięg obszarów objętych restrykcjami, w tym: 
do obszaru objętego ograniczeniami (strefa czerwona) zostały włączone: Gmina Klwów, Gmina Potworów, Gmina Rusinów, Gmina Borkowice, Gmina Odrzywół, Gmina Przysucha, Gmina Wieniawa, Gmina Gielniów.
Informacja w sprawie zasad przemieszczania świń w związku z wystąpieniem na terytorium Polski afrykańskiego pomoru świń (ASF)
STREFA CZERWONA (obszar objęty ograniczeniami)

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przysusze informuje, że w każdym przypadku przemieszczania świń dotyczącym obszaru objętego ograniczeniami (strefa czerwona) istnieje konieczność uzyskania pozwolenia (w formie decyzji) wydanego przez PLW na pisemny wniosek właściciela/rolnika


obszarze objętym ograniczeniami ,,wewnątrz strefy czerwonej” wysyłka świń do innych gospodarstw albo do rzeźni celem uboju możliwa po:
- Uzyskaniu pozwolenia decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Przysusze na przemieszczenie świń wydanej na pisemny wniosek rolnika,
- Wystawieniu przez urzędowego lekarza weterynarii świadectwa zdrowia dla świń pod warunkiem, że nie wcześniej niż 24 godziny przed wysyłką świnie będą zbadane przez urzędowego lekarza weterynarii w gospodarstwie pochodzenia,
- Transport zwierząt następuje po uzyskaniu dokumentów, o których mowa powyżej, a świnie przemieszcza się bezpośrednio do innego gospodarstwa lub rzeźni w obrębie tej strefy .


Do obszaru objętego ograniczeniami ,,do strefy czerwonej” 
wysyłka świń do gospodarstw możliwa po:
- Uzyskaniu pozwolenia decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Przysusze na wprowadzenie świń wydanej na pisemny wniosek rolnika z potwierdzeniem od właściwego powiatowego lekarza weterynarii o statusie gospodarstwa pochodzenia świń (wyłącznie ze strefy białej lub żółtej)
- Wystawieniu przez urzędowego lekarza weterynarii w gospodarstwie pochodzenia świadectwa zdrowia dla świń
- Transport zwierząt następuje po uzyskaniu dokumentów, o których mowa powyżej, a świnie przemieszcza się bezpośrednio do gospodarstwa przeznaczenia.

Nie ma obowiązku przeprowadzania badań krwi świń w kierunku afrykańskiego pomoru świń ASF – za wyjątkiem zaobserwowania podczas badania klinicznego  podejrzenia objawów choroby


Warunki transportu zwierząt:

Środki transportu, którymi są przewożone zwierzęta, po rozładunku muszą być czyszczone i odkażane najszybciej jak to możliwe, a dokument potwierdzający ich przeprowadzenie po ostatnim przemieszczeniu zwierząt (albo jego kopia) muszą być przewożone w tym środku transportu i udostępniane na żądanie urzędowego lekarza weterynarii (dotyczy każdego pojazdu zarówno zatwierdzonego przewoźnika  jak też własnego transportu rolniczego na odległość do 50 km).


Zgłoszenie do biura ARiMR

Posiadacz świń znajdujących się w siedzibie stada na obszarze objętym ograniczeniami zobowiązany jest zgłosić kierownikowi biura w ciągu 24 godzin:
- zwiększenie lub zmniejszenie liczebności stada,
- ubój zwierzęcia gospodarskiego z podaniem liczby zwierząt, które przybyły lub ubyły ze stada oraz miejsca pochodzenia lub przeznaczenia zwierzęcia

Informacja w sprawie zasad przemieszczania świń w związku z wystąpieniem na terytorium Polski afrykańskiego pomoru świń (ASF)
STREFA CZERWONA (obszar objęty ograniczeniami)

Wysyłka świń ,,ze strefy czerwonejdo innych gospodarstw albo celem uboju do rzeźni w granicach Polski możliwa jest po:

- Uzyskaniu pozwolenia decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Przysusze na przemieszczenie świń wydanej na pisemny wniosek rolnika, po uzyskaniu zgody od właściwego powiatowego lekarza weterynarii gospodarstwa przeznaczenia świń (z wyjątkiem strefy niebieskiej – obszaru zagrożenia) lub rzeźni posiadającej nadane uprawnienia w tym zakresie,
- Wystawieniu przez urzędowego lekarza weterynarii świadectwa zdrowia dla świń pod warunkiem, że nie wcześniej niż 24 godziny przed wysyłką zwierzęta zostały zbadane przez urzędowego lekarza weterynarii w gospodarstwie pochodzenia,
- Spełnienie dodatkowych wymagań weterynaryjnych dla przemieszczanych świń muszą przebywać w gospodarstwie 30 dni bezpośrednio przed przemieszczeniem lub od urodzenia,
- pochodzą z gospodarstwa, do którego w okresie 30 dni przed przemieszczeniem nie wprowadzono świń pochodzących z obszarów zagrożenia (strefy niebieskiej) albo objętego ograniczeniami (strefy czerwonej) w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń,
- w okresie 7 dni przed dniem przemieszczenia zostały poddane badaniu laboratoryjnemu w kierunku ASF z wynikiem ujemnym i uzyskano ujemny wynik tego badania
- Transport zwierząt następuje po uzyskaniu dokumentów, o których mowa powyżej, a świnie przemieszcza się bezpośrednio do innego gospodarstwa lub rzeźni


Obowiązek przeprowadzania badań krwi świń w kierunku afrykańskiego pomoru świń ASF z uzyskaniem wyniku ujemnego na 7 dni przed planowanym przemieszczeniem


Warunki transportu zwierząt:

Środki transportu, którymi są przewożone zwierzęta, po rozładunku muszą być czyszczone
i odkażane najszybciej jak to możliwe, a dokument potwierdzający ich przeprowadzenie po ostatnim przemieszczeniu zwierząt (albo jego kopia) muszą być przewożone w tym środku transportu i udostępniane na żądanie urzędowego lekarza weterynarii
(dotyczy każdego pojazdu zarówno zatwierdzonego przewoźnika, jak też własnego transportu rolniczego na odległość do 50 km).

Informacja w sprawie zasad przemieszczania świń w związku z występowaniem na terytorium Polski afrykańskiego pomoru świń (ASF) Strefa Żółta (obszar Ochronny)
Informacje znajdziesz w pliku poniżej

Zarządzenie w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2019 roku dniem wolnym od pracy
Zarządzenie Nr 7 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2019 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej.

KUPUJ ŚWIADOMIE
Szkolenie teoretyczne do przeprowadzenia uboju na użytek własny
Informujemy, że w dniu 25 stycznia 2019 roku, o godzinie 10:00, w tutejszym Powiatowym Inspektoracie Weterynarii odbędzie się szkolenie teoretyczne w zakresie przeprowadzania uboju poza rzeźnią przy pozyskiwaniu mięsa na użytek własny.
Serdecznie zapraszamy
Harmonogram egzaminów ze znajomości zagadnień dotyczących wytwarzania pasz leczniczych z produktu pośredniego
Zarządzenie Nr 4 Wojwódzkiego Lekarza Weteryanarii z dnia 8 stycznia 2019 roku w sprawie harmonogramu egzaminów ze znajomości zagadnień dotyczących wytwarzania pasz leczniczych z produktu pośredniego.
Szkolenie teoretyczne do przeprowadzania uboju na użytek własny
Informujemy, że w dniu 11 stycznia 2019 roku, o godzinie 10:00, w tutejszym Powiatowym Inspektoracie Weterynarii odbędzie się szkolenie teoretyczne w zakresie przeprowadzania uboju poza rzeźnią przy pozyskiwaniu mięsa na użytek własny.
Serdecznie zapraszamy
Informacja Głównego Lekarza Weterynarii
Informacja Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie realizacji na terytorium Polski dobrowolnego programu zwalczania zapalenia nosa i tchawicy/otrętu (IBR/IPV) oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych (BVD MD) w stadach bydła
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przysusze ogłasza nabór lekarzy weterynarii i osób posiadających kwalifikacje do czynności pomocniczych, niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz będących pracownikami innego inspektoratu weterynarii do wykonywania czynności określonych w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku o Inspekcji Weterynaryjnej
Główny Lekarz Weterynarii przypomina o konieczności bezwzględnego przestrzegania zasad bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną w związku z realnym zagrożeniem wystąpienia kolejnych ognisk ASF
Zapraszamy do pobrania pliku z zasadami bioasekuracji w związku z ASF.
24 grudnia 2018 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 17 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2018 roku, dzień 24 grudnia 2018 roku ustala się dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej oraz ustala się dzień 15 grudnia 2018 roku dniem pracy.
Zakończenie szczepienia lisów
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przysusze informuje, iż w dniu 18 września 2018 roku zakończyła się jesienna akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie na terenie powiatu przysuskiego.
Zgodnie z zaleceniem producenta szczepionki przez dwa tygodnie po wyłożeniu szczepionki, psów i kotów nie należy puszczać wolno tak aby nie dostały się do strefy wyłożenia szczepionki.
Zasady przeprowadzania kontroli urzędowych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej
Kontrolami objęte są wszystkie działalności nadzorowane przez Inspekcję Weterynaryjną, zarówno te zarejestrowane lub zatwierdzone, jak również te, które pomimo takiego obowiązku nie zostały zgłoszone właściwemu organowi Inspekcji (działalność nielegalna).
Przed rozpoczęciem kontroli osoby kontrolujące muszą okazać upoważnienie do kontroli (nie dotyczy to osoby pełniącej funkcję organu) oraz legitymację służbową oraz pouczyć o przysługujących kontrolowanemu prawach i obowiązkach.
Osoby kontrolujące muszę nosić odznakę identyfikacyjną na widocznym miejscu.
Podczas kontroli musi być obecny kierownik podmiotu kontrolowanego albo osoba przez niego upoważniona.
Osoby kontrolujące mogą:
- żądać pisemnych lub ustnych informacji,
- żądać okazania i udostępnienia dokumentów lub danych informatycznych,
- pobierać nieodpłatnie próbki do badań.
Z czynności kontrolnych zostaje sporządzony protokół, który jest podpisywany przez kontrolującego i kontrolowanego. Jeden egzemplarz protokołu pozostaje u kontrolowanego (bez względu na to czy kontrolowany złożył zastrzeżenia do protokołu lub odmówił jego podpisania).
Jeżeli kontrolowany nie zgadza się z treścią protokołu może zgłosić zastrzeżenia. Zastrzeżenia muszą mieć formę pisemną i zostać zgłoszone właściwemu organowi w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu.
Kontrolowany może również odmówić podpisania protokołu i wówczas musi złożyć wyjaśnienia dotyczące odmowy podpisu. Wyjaśnienia muszą zostać zgłoszone właściwemu organowi w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu.
Informacje zawarte w protokole kontroli stanowią podstawę do dalszych działań organu IW, w tym wydawania decyzji w postępowaniu administracyjnym oraz kierowania zawiadomień do organów ścigania.
Do działalności nadzorowanych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej nie ma zastosowania większość przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców dotyczących sposobu przeprowadzania kontroli i czasu kontroli.
Kontrolowany jest zobowiązany do udzielania pomocy osobie kontrolującej. Uniemożliwienie lub utrudnianie wykonania kontroli stanowi wykroczenie zagrożone karą aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny.
Kierowanie gróźb oraz stosowanie przemocy w celu zmuszania do zaprzestania wykonywania kontroli, jak również udaremnienie czynności wynikających z nakazów Inspekcji wydanych w związku ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt (np. nakazu zabicia zwierząt) stanowi przestępstwo zagrożone karami grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności.
Osobom kontrolującym mogą towarzyszyć funkcjonariusze Policji, w celu zapewnienia pomocy.
Konferencja Farmaceutyczna w Kołobrzegu 20 - 21. X. 2018 r.
Szanowni Państwo
Poniżej informacja o organizowanej przez Zachodniopomorską Izbę Lekarsko - Weterynaryjną, Konferencji Farmaceutycznej (szkolenia) "Racjonalne stosowanie produktów leczniczych weterynaryjnych", która odbędzie się w Kołobrzegu w dniach 20-21 października 2018 r.
Mariola Zając - Biuro Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej w Szczecinie tel. 91 488 06 26
Szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie
W dniach od 15 do 26 września 2018 r. planowane jest przeprowadzenie szczepienia ochronnego lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie w następujących powiatach województwa mazowieckiego; 
powiat białobrzeski z wyłączeniem gminy Promna, powiat garwoliński, powiat kozienicki, powiat lipski, powiat łosicki, powiat miński, powiat ostrowski, powiat otwocki, powiat przysuski, powiat radomski i m. Radom, powiat siedlecki i m. Siedlce, powiat sokołowski, powiat szydłowiecki, powiat węgrowski, powiat wołomiński, powiat wyszkowski, powiat zwoleński .
Akcja będzie kontynuacją szczepienia z lat ubiegłych i wykonana poprzez rozrzucenie szczepionki z samolotów.
Termin akcji może ulec przesunięciu w przypadku wystąpienia złych warunków atmosferycznych lub z innych przyczyn niezależnych. 
Szczepienia lisów wolno żyjących prowadzone są na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie, na obszarach o największym ryzyku wystąpienia wścieklizny .
Doustna szczepionka przeznaczona dla lisów znajduje się w blistrze zatopionym w przynęcie. Przynęta ma za zadanie zachęcić zwierzę do pobrania szczepionki. Wykładanie szczepionki poprzedzane jest akcją informacyjną.  Informacja o terminie i sposobie przeprowadzenia szczepień ochronnych w miejscowościach położonych na obszarze, na którym będą one przeprowadzane oraz w miejscowościach graniczących z tym obszarem przekazywana jest w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie.
Należy bezwzględnie unikać kontaktu ze szczepionką przeznaczoną dla lisów oraz uniemożliwić taki kontakt zwierzętom domowym. Osoba, która miała styczność ze szczepionką powinna zgłosić się do lekarza medycyny, natomiast kontakt zwierzęcia domowego należy zgłosić lekarzowi weterynarii.
Pomoc dla utrzymujących zwierzęta z gatunku świnie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przysusze informuje, że na podstawie § 13 e oraz  § 13p Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji  Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  producenci rolni , którzy prowadzą gospodarstwa, w których utrzymywane są zwierzęta z gatunku świnie mogą otrzymać pomoc finansową. Więcej informacji uzyskacie Państwo w ARiMR


Rozporządzenie nr 9 Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 maja 2018 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa mazowieckiego
Poniżej do pobrania Rozporządzenie nr 9 Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 maja 2018 r . w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2018 r. poz. 5494, z późn. zm.)

Ostrzeżenie przed zakupem słomy w związku z ASF


UWAGA!

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przysusze przestrzega rolników przed zakupem słomy (jako materiału podściółkowego jak i żywieniowego) z obszarów objętych restrykcjami nałożonymi w związku z występowaniem afrykańskiego pomoru świń (ASF). Wprowadzenie do gospodarstwa utrzymującego trzodę chlewną paszy lub podściółki z terenów występowania ASF stanowi wysokie ryzyko dalszego rozprzestrzeniania tej choroby.


obszary objęte restrykcjami – patrz mapa


4 maja 2018 dniem wolnym do pracy w urzędach administarcji rządowej
4 maja 2018 roku bedzie w tym roku dniem wolnym od pracy dla pracowników administracji rządowej. W zamian urzędy będą otwarte w sobotę 19 maja 2018 roku. Zarządzenie w tej sprawie podpisał Michał Dworczyk, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Zarządzenie Szefa KPRM dotyczy rządowej administracji:
  • centralnej (czyli ministerstw i urzędów centralnych)
  • terenowej (w której skład wchodzą m.in. urzędy wojewódzkie, urzędy, które należą do Krajowej Administracji Skarbowej, nadzór budowlany, inspekcje i urzędy statystyczne.
Przepisy Zarządzenia nie mają zastosowania do administracji samorządowej (urzędów marszałkowskich, starostw powiatowych oraz urzędów miast i gmin), w których czas pracy regulują odrębne przepisy.

Uwaga!!! ASF

Ulotka informacyjna na temat wymogów dotyczących zabezpieczenia gospodarstw, w których utrzymywane są świnie, wynikających z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, zmienionego rozporządzeniem MRiRW z dnia 9 lutego 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 360).

Wymagania ustanowione w tym rozporządzeniu mają na celu zwiększenie ochrony stad świń przed ASF w gospodarstwach, położonych na terytorium Polski poza obszarami objętymi restrykcjami w związku z występowaniem ASF (poza obszarem zagrożenia, objętym ograniczeniami i ochronnym).

Wymagania dla gospodarstw, w których utrzymywane są świnie:

- karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących,

- prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz rejestru wejść do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie,

- zabezpieczenie budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych,

- utrzymywanie świń w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane tylko świnie, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne,

- wykonywanie czynności związanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie,

- stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń, przed rozpoczęciem tych czynności, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycie i odkażanie rąk oraz oczyszczanie i odkażanie obuwia,

- bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi świń,

- używanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do wykonywania tych czynności,

- wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, i wyjściami z tych pomieszczeń, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia, a długość – nie mniejsza niż 1 m, a także stałe utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego,

- sporządzenie przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń, z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki, oraz bieżące aktualizowanie tego spisu,

- zabezpieczenie wybiegu dla świń podwójnym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5 m, związanym na stałe z podłożem – w przypadku utrzymywania świń w gospodarstwie w systemie otwartym.

 

W gospodarstwach, w których utrzymywane są świnie, obowiązuje również zakaz:

- wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego pochodzących z dzików oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem ASF,

- wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt,

- karmienia świń zielonką lub ziarnem pochodzącymi z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że tę zielonkę lub to ziarno poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa ASF lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 30 dni przed ich podaniem świniom,

- wykorzystywania w pomieszczeniach, w których są utrzymywane świnie słomy na ściółkę dla zwierząt, pochodzącej z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że tę  słomę poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa ASF lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 90 dni przed jej wykorzystaniem.

 

Ważne daty:

Od dnia 28 lutego 2018 r.   powyższe wymagania obowiązują w gospodarstwach, w których utrzymywane są świnie, zlokalizowanych na terytorium RP poza obszarami objętymi restrykcjami (poza obszarem zagrożenia, objętym ograniczeniami i ochronnym).

Od kwietnia 2018 r. – prowadzone będą planowe kontrole weterynaryjne w zakresie spełnienia ww. wymagań.

 

Postępowanie w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości - na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt:

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w spełnianiu powyższych wymagań, powiatowi lekarze weterynarii: zgodnie z art. 48 b ust. 1 pkt 1 ww. ustawy będą wydawać decyzje administracyjne z nakazem usunięcia uchybień w czasie nie dłuższym niż 5 miesięcy;

lub zgodnie z art. 48 b ust. 1 pkt 2 ww. ustawy będą mogli wydawać decyzje z nakazem uboju lub zabicia świń oraz zakazem ich utrzymywania w gospodarstwie, z możliwością uzgodnienia z hodowcą czy świnie zostaną poddane ubojowi w rzeźni, czy też ubojowi na użytek własny;

zgodnie z art. 48 b ust. 3 będą wydawać decyzje z nakazem uboju lub zabicia świń i zakazem ich utrzymywania, w przypadku nieusunięcia uchybień po czasie określonym w pkt 1);

Za ubite lub zabite świnie nie przysługuje odszkodowanie ze środków budżetu państwa.

Nie wcześniej niż przed upływem roku od wydania zakazu utrzymywania świń w gospodarstwie, hodowca może zgłosić do powiatowego lekarza weterynarii, że jego gospodarstwo spełnia wymagania. Jeżeli kontrola weterynaryjna, przeprowadzona na wniosek posiadacza zwierząt wykaże, że w gospodarstwie zapewniono spełnianie wymagań, powiatowy lekarz weterynarii może uchylić decyzję zakazującą utrzymywania w tym gospodarstwie świń.

 

Przygotowywany jest program wsparcia finansowego dla gospodarstw w przypadku czasowej likwidacji hodowli świń w wyniku wydania decyzji powiatowego lekarza weterynarii. Wypłata środków finansowych będzie realizowana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Przewidywana wysokość środków pomocowych wynosi 131,40 PLN/za 1 sztukę świni/rok przez 3 lata za każdy rok nieutrzymywania świń:

za każdą świnię, w gospodarstwach utrzymujących do 50 świń,

w gospodarstwach utrzymujących powyżej 50 świń, wsparcie będzie wypłacane maksymalnie za 50 sztuk.


Główny Lekarz Weterynarii przypomina!!!!!

Afrykański pomór świń (ASF) występuje w Polsce od lutego 2014 roku.

To śmiertelna, zakaźna oraz zaraźliwa choroba świń oraz dzików. Nie zagraża życiu i zdrowiu człowieka. Powoduje jednak znaczne straty dla właścicieli świń oraz dla producentów mięsa wieprzowego.

Jak rozpoznać ASF?

U zwierząt występuję gorączka, może osiągać nawet do 42°C, przyśpieszony oddech, osowiałość, możliwa utrata apetytu i pragnienia (niekoniecznie), przekrwienia lub zasinienia mogą wystąpić na uszach, ogonie, kończynach i klatce piersiowej. Zazwyczaj pierwsze w stadzie chorują duże sztuki: lochy, knury, tuczniki. Padnięcia nawet pojedynczych świń w stadzie mogą być skutkiem rozwijania się zakażenia świń wirusem ASF w gospodarstwie. Nie należy zatem zwlekać ze zgłoszeniem informacji o niepokojących objawach do lekarza weterynarii opiekującego się stadem lub do najbliższej lecznicy dla zwierząt. W przypadku wykrycia ASF w gospodarstwie, w którym przestrzegane są przepisy prawa dotyczące zdrowia zwierząt oraz identyfikacji i rejestracji świń – właścicielowi przysługuje pełne odszkodowanie za zabite zwierzęta, zniszczone produkty i sprzęt w gospodarstwie.

Przestrzeganie zasad bioasekuracji zawartych w przepisach rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, w gospodarstwach, w których utrzymywane są świnie, położonych na terytorium Polski poza obszarami objętymi restrykcjami w związku z występowaniem ASF (poza obszarem zagrożenia, objętym ograniczeniami i ochronnym)

Pamiętajmy, że wirus ASF jest oporny na warunki środowiska i w zależności od warunków przeżywa:

- we krwi świń - 18 tygodni,

- w odchodach świń – 60 – 100 dni w temperaturze pokojowej,

- w surowym mięsie w temperaturze 4 st. C –  150 dni, a w mięsie mrożonym około 1000 dni,

- w szpiku kostnym - do 6 miesięcy, a w tkankach gnijących zwłok dzika lub świni przez 7-8 miesięcy.

 

Karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących.

Absolutnie nie wolno karmić świń zlewkami kuchennymi, nawet jeśli pochodzą z własnego domu. Dotyczy to również obierek powstających podczas przygotowywania posiłków.

Paszę powinniśmy przetrzymywać w zamykanych pomieszczeniach, które są zabezpieczone przed dostępem nie tylko zwierząt dzikich, ale także domowych. Trzeba też okresowo sprawdzać „szczelność” pomieszczeń, w których przechowywana jest pasza, czy nie ma jakichkolwiek miejsc gdzie zwierzęta, w tym gryzonie (szczury, myszy) mogłyby mieć dostęp do paszy. Należy też zwracać uwagę przy zadawaniu paszy świniom czy nie ma w niej resztek kości lub innych tkanek zwierząt. Nie powinno się karmić świń zielonką zebraną prosto z łąk.

 

Prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie. 

Środki transportu do przewozu do/z gospodarstwa zwierząt, pasz ale również np. materiałów budowlanych, drewna lub innego opału, maszyny rolnicze, a także samochody z zakładów utylizacyjnych mogą być potencjalną przyczyną zawleczenia wirusa ASF na teren gospodarstwa. Często zanim przyjadą do naszego gospodarstwa jeżdżą do innych gospodarstw lub są używane w lesie i na polach. Mogą także przenieść zakażenie do innych gospodarstw, jeśli w naszym gospodarstwie rozwija się choroba, a jeszcze nie zauważyliśmy jej objawów. Dlatego pomimo ograniczenia obowiązku prowadzenia rejestru wyłącznie do samochodów transportujących świnie, powinniśmy prowadzić rejestr wszystkich pojazdów wjeżdżających na teren gospodarstwa z ewentualnym wyłączeniem samochodów osobowych gości. Największe ryzyko stanowią: samochody paszowe, odbierające zwłoki padłych zwierząt, maszyny rolnicze (również własne pojazdy, które używane były do prac polowych lub w lesie, w szczególności na obszarach występowania choroby u dzików), samochody przewożące zwierzęta, samochody osób dostarczających usługi techniczne w gospodarstwach.

Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku osób wchodzących do pomieszczeń, w których przebywają świnie. Musimy zatem dokładnie wiedzieć, kto wchodzi do budynku, w którym utrzymywane są świnie. Nie dotyczy to oczywiście osób odwiedzających nas wyłącznie w domu, tj. osób, które wchodzą wyłącznie do budynków mieszkalnych.

Zabezpieczenie budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych.

Stwierdzono, że dostęp zwierząt swobodnie poruszających się po okolicy wokół gospodarstwa, do budynków gdzie utrzymywane są świnie, tak jak w przypadku ich dostępu do  pomieszczeń na pasze, może być przyczyną wystąpienia ASF w stadzie świń. Dlatego trzeba zabezpieczyć okna siatkami, drzwi wejściowe powinny mieć mechanizmy samozamykające lub powinny być zawsze zamykane, a ściany i drzwi budynku nie powinny mieć szczelin, dziur i poważnych uszkodzeń prowadzących do powstawania w nich prześwitów. Aby upewnić się, że wymóg „szczelności budynku” jest zapewniony, powinniśmy dokonywać okresowej kontroli, czy budynek spełnia swoje zadanie odseparowania świń od zwierząt przebywających na zewnątrz. Zasadne byłoby, aby dokonywać przeglądów nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie, oraz doraźnie w razie konieczności, np. w przypadku zdarzeń mogących spowodować utratę szczelności budynków, np. poprzez uszkodzenie drzwi, okien, etc.

 

Utrzymywanie świń w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane tylko świnie, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne.

W 2017 r. podczas akcji zwalczania ognisk ASF u świń stwierdzono w kilku przypadkach, że prawdopodobną przyczyną ognisk mogło być obsługiwanie bydła, koni i świń utrzymywanych razem ze świniami w tych samych pomieszczeniach. Zadawanie bydłu np. słomy na ściółkę, zanieczyszczonej  wirusem ASF, choć jest zupełnie niegroźne dla krów, mogło być przyczyną zakażenia świń. Podobnie sprawa dotyczyła karmienia innych zwierząt kopytnych świeżymi paszami zielonymi zebranymi z łąk zanieczyszczonymi wirusem ASF, co mogło przy okazji spowodować zakażenie świń. Dlatego musimy utrzymywać zwierzęta, które nie chorują na ASF, oddzielnie od świń.

Wykonywanie czynności związanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie.

Musimy przestrzegać zasady, że zarówno pracownicy stali, jak i sezonowi, nie mogą pracować w innych gospodarstwach, gdzie obsługują świnie lub posiadać własnych świń. Istnieje duże zagrożenie, że w przypadku zakażenia świń w innym gospodarstwie, wirus ASF zostanie przez nich przypadkowo lub celowo przeniesiony do naszego gospodarstwa. Monitorowaniu tego zagrożenia służy również rejestr wejść osób do pomieszczeń, gdzie utrzymywane są świnie, który pozwoli nam na kontrolowanie osób wchodzących do budynków, w których utrzymywane są nasze zwierzęta.

Stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń, przed rozpoczęciem tych czynności, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycie i odkażanie rąk oraz oczyszczanie i odkażanie obuwia.

Musimy pamiętać, że zarówno osoby obsługujące świnie, jak i właściciele gospodarstwa, a także osoby postronne wchodzące do budynków, w których utrzymywane są świnie, muszą obowiązkowo przestrzegać minimalnych zasad higieny osobistej.

Należą do nich:

- przed wejściem do budynku - oczyszczenie i odkażenie  obuwia;

- wejście przez matę dezynfekcyjną do budynku;

- po wejściu do budynku - zmianę obuwia oraz zmianę ubrania roboczego (najlepiej innego koloru niż ubranie stosowane na zewnątrz) lub założenie jednorazowego kombinezonu ochronnego, w tym nakrycia głowy zasłaniającego włosy. Czynności te należy wykonać przed wejściem do części budynku, w której znajdują się świnie. Część tę nazywa się częścią „białą”, a część w której dokonujemy zmiany butów i odzieży - częścią „czarną”. Części te najlepiej oddzielić, np. ławką, tak by po stronie czarnej zostawić buty i ubranie zewnętrzne, a w części białej założyć buty i ubranie ochronne, które wykorzystujemy wyłącznie w chlewni;

- bardzo dokładne umycie rąk wodą z mydłem oraz spryskanie lub zanurzenie rąk w środku dezynfekcyjnym. Środkami dezynfekcyjnymi przydatnymi w dezynfekcji rąk są preparaty zawierające substancję czynną w postaci: etanolu, propanolu, ewentualnie czwartorzędowych związków amonowych.

Pomimo braku  tego obowiązku w przepisie zaleca się, aby te same zasady obowiązywały przy wejściu do budynków gdzie przechowuje się pasze i słomę lub inne materiały wykorzystywane na ściółkę.

Bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi świń.

Narzędzia i sprzęt służący do obsługi świń stosujemy wyłącznie w swoim gospodarstwie, a najlepiej wyłącznie w budynku, w którym utrzymujemy świnie. Do zadawania pasz, zagospodarowania odchodów itd. powinniśmy mieć osobne narzędzia i sprzęt. Ponadto powinny być one na bieżąco oczyszczane i dezynfekowane. Nie oznacza to, że jeśli nie są wynoszone na zewnątrz budynków, to czynności te są konieczne po każdym użyciu, ale na pewno po ich wyraźnym zabrudzeniu, a także w przypadku wyniesienia ich poza budynek – przed ich kolejnym użyciem do obsługi świń.

Musimy pamiętać, że oczyszczenie oznacza uzyskanie czystej powierzchni narzędzia lub sprzętu (tam gdzie możliwe umytej), a dopiero potem możemy zanurzyć lub dokładnie spryskać je środkiem dezynfekcyjnym.

Natomiast środki transportu przewożące zwierzęta oraz maszyny rolnicze powinny być czyszczone i dezynfekowane po każdym ich użyciu, szczególnie gdy używane są poza gospodarstwem.


Używanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do wykonywania tych czynności.

Opis konieczności dostosowania odzieży i obuwia do ich użycia podczas wykonywania czynności związanych z obsługą świń opisano w pkt 6.

Wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, i wyjściami z tych pomieszczeń, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia, a długość – nie mniejsza niż 1 m, a także stałe utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego.

Jednym z ważniejszych elementów zapobiegających wniesieniu wirusa do budynków i pomieszczeń, gdzie przebywają świnie oraz przechowywana jest pasza lub ściółka, jest wyłożenie odpowiednio skonstruowanych mat dezynfekcyjnych o stosownych rozmiarach zapobiegających „pominięciu” użycia maty podczas wchodzenia do budynków/pomieszczeń.  Dla budynków lub pomieszczeń przeznaczonych do składowania paszy lub słomy, czy innych materiałów wykorzystywanych jako ściółka również zaleca się stosowanie mat, pomimo braku takiego wymogu prawnego.

Nie możemy pozwolić, aby osoby wchodzące do budynków mogły uniknąć wejścia obiema nogami na matę. Musimy również sprawdzać kilka razy dziennie stan nasączenia mat płynem dezynfekcyjnym i na bieżąco go uzupełniać. Należy pamiętać, że w dezynfekcji bardzo ważny jest czas, w jakim powierzchnia dezynfekowana ma kontakt ze środkiem dezynfekcyjnym. Wykazano, że w przypadku środków dezynfekcyjnych czas ten wynosi co najmniej 10 minut.


Sporządzenie przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń, z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki, oraz bieżące aktualizowanie tego spisu.

Posiadanie na bieżąco prowadzonego spisu świń wg kategorii produkcyjnych pozwala na stałe monitorowanie między innymi stanu zdrowia świń przez lekarzy weterynarii. Dzięki spisowi można łatwo przekazać organom nadzoru, w przypadku problemów zdrowotnych świń, jakiej kategorii zwierząt dotyczy dany problem, które zwierzęta z jakiej kategorii mają objawy chorobowe lub padły, co może pozwolić na wstępną ocenę sytuacji zdrowotnej w stadzie. Przyczyni się również do możliwie szybkiego i lepszego przygotowania akcji zwalczania choroby, jeśli niestety do niej dojdzie, zarówno w gospodarstwie, jak i w jego sąsiedztwie.


Zabezpieczenie wybiegu dla świń podwójnym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5 m, związanym na stałe z podłożem – w przypadku utrzymywania świń  w gospodarstwie w systemie otwartym (wolnowybiegowym).

W przypadku utrzymywania stale lub czasowo świń na wybiegu, musimy pamiętać o konieczności ogrodzenia wybiegu podwójnym ogrodzeniem. Odległość pomiędzy ogrodzeniem zewnętrznym i wewnętrznym powinna uniemożliwiać bezpośredni kontakt pomiędzy świniami przebywającymi na wybiegu a zwierzętami, które mogą podchodzić do ogrodzenia z zewnątrz, a także być wystarczająca do przejścia między nimi człowieka, który np. będzie musiał dokonać co pewien czas przeglądu ogrodzenia i ewentualnie jego niezbędnych napraw.

Ponadto, określenie „na stałe związane z podłożem” oznacza tylko tyle, że ogrodzenie musi być na stałe umieszczone w podłożu np. poprzez słupki, filary. Siatka (dość sztywna aby stawiała opór zwierzętom dzikim) powinna być wkopana w ziemię lub możemy zastosować podmurówkę, czy krawężnik od spodu ogrodzenia w celu zabezpieczenia przed przedostawaniem się dzików lub np. psów pod ogrodzeniem.


Zakaz wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego pochodzących z dzików oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone  wirusem ASF.

Udowodniono, że przywożenie tusz dzików, trofeów, fragmentów (nawet kości) zwłok dzików lub sprzętu używanego w lesie, szczególnie podczas polowań lub prac leśnych, może być przyczyną przeniesienia wirusa ASF do gospodarstwa i zanieczyszczenia jego terenu wirusem. Dlatego unikamy przynoszenia do gospodarstwa, w którym utrzymujemy świnie, tych rzeczy, a sprzęt, przedmioty i urządzenia można wnieść dopiero po dokonaniu oczyszczenia i dezynfekcji. Niezwykle ważne jest, aby psy uczestniczące w polowaniach nie miały dostępu do świń.


Zakaz wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt.

Zastosowanie tej profilaktyki powinno być odnotowane w rejestrze wejść osób do gospodarstwa.


Zakaz wykorzystywania w pomieszczeniach, w których są utrzymywane świnie słomy na ściółkę dla zwierząt, pochodzącej z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że tę  słomę poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa ASF lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 90 dni przed jej wykorzystaniem.

Słoma na ściółkę zebrana w obszarach, gdzie występuje ASF (obszar objęty ograniczeniami – „strefa czerwona” i obszar zagrożenia – „strefa niebieska”) może stanowić źródło zakażenia świń wirusem ASF. Dlatego unikamy stosowania słomy z tych terenów jako ściółki dla świń. Może być stosowana dla innych zwierząt niż świnie albo dla świń po odpowiedniej obróbce lub przechowaniu przez 90 dni w miejscu niedostępnym dla dzików.


Zakaz karmienia świń zielonką lub ziarnem pochodzącymi z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że tę zielonkę lub to ziarno poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa ASF lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 30 dni przed ich podaniem świniom.

Nie wolno podawać świniom świeżej paszy (zielonej) zebranej w strefach, gdzie występuje ASF (obszar objęty ograniczeniami - strefa czerwona i obszar zagrożenia – strefa niebieska). Najlepiej w ogóle zrezygnować z karmienia świń zielonką.

Natomiast zboże zebrane w jakimkolwiek miejscu w Polsce i po odpowiednim wysuszeniu do osiągnięcia parametrów wilgotności około 14,5% i odpowiednim przechowaniu uznaje się za całkowicie bezpieczne przy karmieniu świń.

Statystyki

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
Tutaj wpisz swój tekst...
Copyright PIW Przysucha